Piękne usta z Body Care Clinic – regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Piękne usta z Body Care Clinic” prowadzonego w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Piękne usta z Body Care Clinic” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Body Care Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 7 lok. 3, NIP: 6342778295 (dalej: „Organizator”). Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz wydającym nagrody.

3. Celem Konkursu jest promocja marki Body Care Clinic, należącej do Organizatora.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/bodycareclinickatowice oraz https://www.instagram.com/bodycareclinic/  

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 stycznia 2022 roku o godzinie 20:00 i kończy w dniu 16 stycznia 2022 roku o godzinie 23.59.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 stycznia 2022 roku na stronie https://www.facebook.com/bodycareclinickatowice oraz https://www.instagram.com/bodycareclinic/  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, administrowany przez lub związany z Facebookiem. Jego celem jest promocja usług Body Care Clinic w Katowicach, która jest wyłącznym organizatorem konkursu, sponsorem nagród i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem tej promocji.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem społecznościowym Instagram.

II. DEFINICJE

1. Komisja Konkursowa – trzech przedstawicieli Organizatora, którzy dokonają wyboru trzech zwycięskich Odpowiedzi.
2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto publiczne w serwisie Facebook lub Instagram.

3. Odpowiedź – komentarz pod postem konkursowym oraz zdjęcie ust łącznie stanowiące wykonanie zadania konkursowego wskazanego w punkcie III.3 Regulaminu.

4. Zwycięzca – Uczestnik, którego Odpowiedź została uznana przez Komisję Konkursową na najlepszą według kryteriów określonych w punkcie III.5 Regulaminu.

5. Nagroda – rabaty na zabiegi wykonywane przez Organizatora, opisane w punkcie IV Regulaminu.

6. Oświadczenie – oświadczenie Zwycięzcy zawierające:

a. imię i nazwisko Zwycięzcy, jego adres e-mail,

b. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi stanowiącej nagrodę,

c. zgoda na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy i umieszczenie jego zdjęć w materiałach promocyjnych Organizatora (drukowanych i elektronicznych).

Oświadczenie powinno zostać doręczone zgodnie z punktem IV.6 Regulaminu. Prawidłowe doręczenie Oświadczenia do Organizatora warunkuje wydanie Nagrody.

III. ZASADY UDZIAŁU. ZADANIE KONKURSOWE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy, rodzina i współpracownicy Organizatora.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, którym jest do wyboru:

a. skomentowanie postu konkursowego w serwisie Facebook, poprzez napisanie, dlaczego komentującemu lub osobie wskazanej przez niego zależy na metamorfozie ust i wysłanie w prywatnej wiadomości zdjęcia ust, które mają być poddane zabiegowi; dodatkowo należy polubić profil Body Care Clinic na Facebooku;

b.  skomentowanie postu konkursowego w serwisie Instagram, poprzez napisanie, dlaczego komentującemu lub osobie wskazanej przez niego zależy na metamorfozie ust i przesłanie w wiadomości prywatnej (za pomocą Direct Message w serwisie Instagram) zdjęcia ust, które mają być poddane zabiegowi; dodatkowo należy zaobserwować profil Body Care Clinic na Instagramie;

4. Wysyłając Odpowiedź, Uczestnik deklaruje jednocześnie, że przesłane treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za upowszechnienie przez Uczestnika treści, które naruszają prawa autorskie osób trzecich.

5. Uczestnik może przesłać tylko jedną Odpowiedź w trakcie trwania Konkursu – albo w serwisie Facebook, albo w serwisie Instagram.

6. Odpowiedź musi spełniać warunki:

a. powinna być wynikiem indywidualnego pomysłu Uczestnika,

b. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia wymogów Regulaminu.

8. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym autorskie majątkowe, do Odpowiedzi zgłoszonych w Konkursie.

IV. NAGRODY

1. Spośród przesłanych Odpowiedzi Komisja Konkursowa do 18 stycznia 2022 roku wybierze trzy mające – jej zdaniem – największy walor merytoryczny i opiniotwórczy, wyłaniając tym samym Zwycięzców konkursu.

2. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi, branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Zwycięzców, są:

a. zgodność Odpowiedzi z zadaniem konkursowym,

b. walor merytoryczny,

c. walor opiniotwórczy.

3. W Konkursie można zdobyć Nagrody w postaci rabatów na zabieg modelowania ust w Body Care Clinic:

a. -100% od ceny regularnej za I miejsce,

b. -50% od ceny regularnej za II miejsce,

c. -30% od ceny regularnej za III miejsce.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród w przypadku jeśli Odpowiedzi nie spełnią wymagań określonych w kryteriach wyboru.

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość (Messenger). W wiadomości tej Organizator poprosi o przesłanie Oświadczenia, o którym mowa w punkcie II.6 Regulaminu.

6. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 2 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość zawierającą Oświadczenie.

7. Nagroda zostanie wysłana adres e-mail podany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia.

8. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 6 powyżej, Organizator zwoła ponownie Komisję Konkursową, która wyłoni kolejnych Zwycięzców.

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe, równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.

11. W przypadku niezrealizowania zabiegu objętego rabatem w ciągu 1 roku kalendarzowego, liczonego od dnia wydania Nagrody, kod rabatowy traci swoją ważność.

12. Ostateczną kwalifikację do wykonania zabiegu modelowania ust wydaje lekarz medycyny estetycznej po konsultacji przed zabiegiem.
13. Zgodnie z warunkami zadania konkursowego, nagroda może zostać wykonana wyłącznie na ustach, których zdjęcie zostało przesłane w prywatnej wiadomości za pośrednictwem Facebooka Instagrama w ramach konkursu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Body Care Clinic sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolskiej 7/3 w Katowicach.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych i podmioty, którym powierzył przetwarzanie tych danych, jego/jej danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu w celach związanych z udziałem w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dane Uczestników mogą być udostępnione podmiotom realizującym czynności techniczne związane z przeprowadzeniem niniejszego konkursu, w szczególności agencjom reklamowym.

6. Dane Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i wydania wszystkich Nagród.

7. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora są następujące – adres e-mail: tomasz.lukasik@bodycareclinic.pl

Scroll to Top
Przewiń do góry