Regulamin Zabawy Urodzinowej Body Care Clinic

Regulamin zabawy “Metamorfoza na 9. urodziny Body Care Clinic” prowadzonego w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zabawa jest organizowana pod nazwą “Metamorfoza na 9. urodziny Body Care Clinic” (dalej: „Zabawa”).
 2. Organizatorem Zabawy jest Body Care Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Opolskiej 7 lok. 3, NIP: 6342778295 (dalej: „Organizator”). Organizator jest jednocześnie odpowiedzialny za zapewnienie oraz realizację voucherów.
 3. Celem Zabawy jest promocja marki Body Care Clinic, należącej do Organizatora.
 4. Zabawa jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/bodycareclinickatowice oraz https://www.instagram.com/bodycareclinic/
 5. Zabawa rozpoczyna się w dniu 8 sierpnia 2022 roku i kończy w dniu 21 sierpnia 2022 roku o godzinie 23.59.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 sierpnia 2022 roku na stronie https://www.facebook.com/bodycareclinickatowice oraz https://www.instagram.com/bodycareclinic/
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, administrowana przez lub związana z Facebookiem. Jej celem jest promocja usług Body Care Clinic w Katowicach, które jest wyłącznym organizatorem zabawy, sponsorem voucherów oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem tej promocji.
 9. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani związany z portalem społecznościowym Instagram.

II. DEFINICJE

 1. Komisja – przedstawiciele Organizatora, którzy będą czuwać nad prawidłowością przeprowadzonej Zabawy oraz oceniać aktywność Uczestników.
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto publiczne w serwisie Facebook lub Instagram.
 3. Odpowiedź – komentarz pod oznaczonym przez Organizatora postem na Instagramie/Facebooku z informacją na jakie zabiegi uczestnik by wykorzystał Voucher i dlaczego. 
 4. Zwycięzca – Uczestnik, którego Odpowiedź uzyskała największą liczbę polubień oraz była odpowiednio aktywna na profilach Body Care Clinic w mediach społecznościowych.
 5. Voucher – określona kwota do wykorzystania na zabiegi wykonywane przez Organizatora, opisane w punkcie IV Regulaminu.
 6. Oświadczenie – oświadczenie Zwycięzcy zawierające:
  – imię i nazwisko Zwycięzcy, jego adres e-mail,
  – zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług w ramach vouchera,
  – zgoda na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy i umieszczenie jego zdjęć w materiałach promocyjnych Organizatora (drukowanych i elektronicznych).

Oświadczenie powinno zostać doręczone zgodnie z punktem IV.6 Regulaminu. Prawidłowe doręczenie Oświadczenia do Organizatora warunkuje wydanie Vouchera.

III. ZASADY UDZIAŁU

 1. Udział w Zabawie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Z udziału w Zabawie wykluczeni są pracownicy, rodzina i współpracownicy Organizatora.
 3. W celu wzięcia udziału w Zabawie należy wykonać zadanie, którym jest do wyboru:
  – skomentowanie postu z ogłoszeniem Zabawy w serwisie Facebook, poprzez napisanie na jakie zabiegi uczestnik wykorzystałby Voucher; dodatkowo należy polubić profil Body Care Clinic na Facebooku;
 4. skomentowanie postu w serwisie Instagram, poprzez napisanie na jakie zabiegi uczestnik wykorzystałby wygrany Voucher; dodatkowo należy zaobserwować na Instagramie profile: @bodycareclinic, @dr_sylwiapuchala oraz @dr_tomaszlukasik
 5. Wysyłając Odpowiedź, Uczestnik deklaruje jednocześnie, że przesłane treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za upowszechnienie przez Uczestnika treści, które naruszają prawa autorskie osób trzecich.
 6. Uczestnik może przesłać więcej niż jedną Odpowiedź w trakcie trwania Zabawy – zarówno w serwisie Facebook, jak i serwisie Instagram.
 7. Odpowiedź musi spełniać warunki:
  – powinna być wynikiem indywidualnego pomysłu Uczestnika,
  – nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,
  – nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Zabawy na każdym jego etapie w przypadku naruszenia wymogów Regulaminu.
 9. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym autorskie majątkowe, do Odpowiedzi zgłoszonych w Zabawie.

IV. Vouchery

 

 1. W momencie zakończenia Zabawy, tj. o 0:00 22. sierpnia 2022, Komisja zweryfikuję liczbę polubień pod Odpowiedziami.
 2. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi, branymi pod uwagę przez Komisję w celu wyłonienia Zwycięzców, są:
  – liczba polubień pod odpowiedzią uczestnika
  – aktywność na profilach w mediach społecznościowych Organizatora
 3. W Zabawie można zdobyć Vouchery na zabiegi w Body Care Clinic

  – 2x Voucher o wartości 2000 zł dla zwycięzców z serwisu Instagram
  – 1x Voucher o wartości 2000 zł dla zwycięzcy z serwisu Facebook


 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Voucherów w przypadku jeśli Odpowiedzi nie spełnią wymagań określonych w kryteriach wyboru.
 5. Jako aktywność mediach społecznościowych rozumie się:
  – polubienia, komentowanie i udostępnianie postów, rolek oraz relacji Organizatora
  – oznaczanie znajomych w komentarzach
 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość z odpowiedniego serwisu (Facebook lub Instagram). W wiadomości tej Organizator poprosi o przesłanie Oświadczenia, o którym mowa w punkcie II.6 Regulaminu.
 7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 3 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość zawierającą Oświadczenie.
 8. Voucher zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia.
 9. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Vouchera, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 6 powyżej, Organizator zwoła ponownie Komisję która wyłoni kolejnych Zwycięzców.
 10. Decyzja Komisji jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.
 11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Vouchera na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe, równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Vouchera na osoby trzecie.
 12. W przypadku niezrealizowania Vouchera w ciągu 1 roku kalendarzowego, liczonego od dnia wydania Vouchera, kod rabatowy traci swoją ważność.
 13. Ostateczną kwalifikację do wykonania zabiegów w ramach realizacji Vouchera wydaje lekarz medycyny estetycznej lub kosmetolog po konsultacji przed zabiegiem.
 14. Niedozwolone jest kupowanie głosów. W przypadku stwierdzenia stosowania takiej praktyki, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Zabawy.
 15. Jedna osoba jest uprawniona tylko do jednego Vouchera. W przypadku, kiedy dwie zwycięskie Odpowiedzi będą należały do tej samej osoby, otrzyma ona tylko jeden Voucher, a drugi zostanie przyznany następnej w kolejności osobie wybranej przez Komisję.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Body Care Clinic sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolskiej 7/3 w Katowicach.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Zabawy Urodzinowej (w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania Voucherów), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Przez wzięcie udziału w Zabawie Urodzinowej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych i podmioty, którym powierzył przetwarzanie tych danych, jego/jej danych osobowych udostępnionych w ramach Zabawy w celach związanych z udziałem w Zabawie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Zabawie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Dane Uczestników mogą być udostępnione podmiotom realizującym czynności techniczne związane z przeprowadzeniem niniejszego konkursu, w szczególności agencjom reklamowym.
 6. Dane Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Zabawy i wydania wszystkich Voucherów.
 7. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora są następujące – adres e-mail: tomasz.lukasik@bodycareclinic.pl
Przewiń do góry