Regulamin Zabawy Projekt Lato w Body Care Clinic - wygraj metamorfozę

Regulamin zabawy “Projekt lato w Body Care Clinic – wygraj metamorfozę” prowadzonego w serwisie społecznościowym Instagram.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zabawa jest organizowana pod nazwą “Projekt lato w Body Care Clinic – wygraj metamorfozę”  (dalej: „Zabawa”).

2. Organizatorami Zabawy jest BodyCareClinic Sp. z o. o., Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Zabawie oraz wydającymi nagrody.

3. Celem Zabawy jest promocja profili Organizatora.

4. Zabawa jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/bodycareclinic

5. Zabawa rozpoczyna się w dniu 12.04.2023 roku i kończy w dniu 30.06.2023 roku o godzinie 23.59.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w ostatnim dniu miesięcy kwiecień, maj oraz czerwiec 2023 roku na stronie https://www.instagram.com/bodycareclinic

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, administrowana przez lub związana z portalem społecznościowym Instagram. Jej celem jest promocja usług BodyCareClinic sp. z o.o., którzy jest wyłącznym organizatorem zabawy, sponsorem nagród i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem tej promocji.

II. DEFINICJE

1. Komisja – przedstawiciele Organizatora, którzy dokonają wyboru dwóch zwycięskich Odpowiedzi..

2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto publiczne w serwisie Instagram.

3. Odpowiedź – komentarz pod oznaczonym przez Organizatora postem na instagramie.

4. Zwycięzca – Uczestnik, którego Odpowiedź została wybrana przez komisję. 

5. Nagroda – voucher na jeden z pakietów promocyjnych Projektu Lato

6. Oświadczenie – oświadczenie Zwycięzcy zawierające:

a. imię i nazwisko Zwycięzcy, jego adres e-mail,

b. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi stanowiącej nagrodę,

c. zgoda na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy i umieszczenie jego zdjęć w materiałach promocyjnych Organizatora (drukowanych i elektronicznych).

Oświadczenie powinno zostać doręczone zgodnie z punktem IV.6 Regulaminu. Prawidłowe doręczenie Oświadczenia do Organizatora warunkuje wydanie Nagrody.

III. ZASADY UDZIAŁU

1. Udział w Zabawie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Z udziału w Zabawie wykluczeni są pracownicy, rodzina i współpracownicy Organizatora.

3. W celu wzięcia udziału w Zabawie należy wykonać zadanie, którym jest:  skomentowanie postu w serwisie Instagram poprzez napisanie jaki pakiet chce się wygrać oraz zaproszenie trzech innych osób do udziału w zabawie, dodatkowo należy zaobserwować na Instagramie profile: Body Care Clinic, dr Sylwia Puchała oraz dr Tomasz Łukasik

4. Wysyłając Odpowiedź, Uczestnik deklaruje jednocześnie, że przesłane treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za upowszechnienie przez Uczestnika treści, które naruszają prawa autorskie osób trzecich.

5. Uczestnik może przesłać więcej niż jedną Odpowiedź w trakcie trwania zabawy – w serwisie Instagram.

6. Odpowiedź musi spełniać warunki:

a. powinna być wynikiem indywidualnego pomysłu Uczestnika,

b. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Zabawy na każdym jego etapie w przypadku naruszenia wymogów Regulaminu.

8. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym autorskie majątkowe, do Odpowiedzi zgłoszonych w Zabawie.

IV. NAGRODY

1. Spośród przesłanych Odpowiedzi Komisja do ostatniego dnia kwietnia, maja oraz czerwca wybierze po dwie (jedną na Instagramie i jedną na Facebooku) wyłaniając tym samym Zwycięzców zabawy.

2. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi, branymi pod uwagę przez Komisję w celu wyłonienia Zwycięzców, są m. in.:

a. liczba polubień pod odpowiedzią uczestnika

b. aktywność na profilach w mediach społecznościowych Organizatorów

3. W Zabawie można zdobyć Nagrody w postaci Voucherów na zabiegi w Body Care Clinic odpowiadające pakietom z akcji Projekt Lato

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród w przypadku jeśli Odpowiedzi nie będą spełniały założeń niniejszego regulaminu lub mogłyby wpływać negatywnie na wizerunek BodyCareClinic sp. z o.o..

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość. W wiadomości tej Organizator poprosi o przesłanie Oświadczenia, o którym mowa w punkcie II.6 Regulaminu.

6. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 2 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość zawierającą Oświadczenie.

7. Nagroda zostanie wysłana adres e-mail podany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia.

8. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 6 powyżej, Organizator zwoła ponownie Komisję która wyłoni kolejnych Zwycięzców.

9. Decyzja Komisji jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe, równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.

11. W przypadku niezrealizowania Vouchera w ciągu 6 miesięcy, liczonych od dnia wydania Nagrody, kod rabatowy traci swoją ważność.

12. Ostateczną kwalifikację do wykonania zabiegów w ramach realizacji Vouchera wydaje lekarz medycyny estetycznej lub kosmetolog po konsultacji przed zabiegiem.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Body Care Clinic sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolskiej 7/3 w Katowicach.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Zabawy Urodzinowej (w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Przez wzięcie udziału w Zabawie Urodzinowej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych i podmioty, którym powierzył przetwarzanie tych danych, jego/jej danych osobowych udostępnionych w ramach Zabawy w celach związanych z udziałem w Zabawie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Zabawie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dane Uczestników mogą być udostępnione podmiotom realizującym czynności techniczne związane z przeprowadzeniem niniejszego konkursu, w szczególności agencjom reklamowym.

6. Dane Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Zabawy i wydania wszystkich Nagród.

7. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora są następujące – adres e-mail: tomasz.lukasik@bodycareclinic.pl

Scroll to Top
Przewiń do góry